Algemene voorwaarden

Algemeen:

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen LYDIA BRUINS GOUDSMID en consumenten.

1.2
Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3
LYDIA BRUINS GOUDSMID is een goud- en/of zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt LYDIA BRUINS GOUDSMID zich onder andere bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans doch niet uitsluitend van edelmetaal.

1.4
Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

 

De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1
De overeenkomst tussen LYDIA BRUINS GOUDSMID en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van LYDIA BRUINS GOUDSMID kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van LYDIA BRUINS GOUDSMID aan de consument om een aanbod te doen.

 

Vaststelling van de prijs:

3.1
De tussen LYDIA BRUINS GOUDSMID en de consument overeengekomen prijs is exclusief B.T.W., op grond van vrijstelling verkregen door de Kleine Ondernemers Regeling, en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Facturen behoeven op grond van deze regeling alleen verstrekt te worden aan ondernemers, met daarop de vrijstellingsbepaling KOR.

3.2
Van de tussen LYDIA BRUINS GOUDSMID en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en LYDIA BRUINS GOUDSMID nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3
Indien tussen LYDIA BRUINS GOUDSMID en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is niet langer wenst dat LYDIA BRUINS GOUDSMID overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door LYDIA BRUINS GOUDSMID gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan LYDIA BRUINS GOUDSMID te voldoen.

 

Betalingsverplichtingen:

4.1
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling plaats direct bij overhandiging van de sieraden of objecten door LYDIA BRUINS GOUDSMID gemaakt, of waaraan gewerkt is. De betaling geschiedt door middel van een elektronisch betaalverzoek van de bank tenzij vooraf anders is overeengekomen. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van LYDIA BRUINS GOUDSMID over te gaan tot verrekening.

4.2
Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. LYDIA BRUINS GOUDSMID heeft in dit geval het recht nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Tevens kan LYDIA BRUINS GOUDSMID zonder ingebrekestelling aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan LYDIA BRUINS GOUDSMID de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.3
Indien de overeenkomst tussen LYDIA BRUINS GOUDSMID en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft LYDIA BRUINS GOUDSMID een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.2 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.4
LYDIA BRUINS GOUDSMID is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. LYDIA BRUINS GOUDSIMID dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.2 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is LYDIA BRUINS GOUDSMID, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

 

Intellectuele eigendommen:

5.1
De door LYDIA BRUINS GOUDSMID vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van LYDIA BRUINS GOUDSMID, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van LYDIA BRUINS GOUDSMID, niet toegestaan.

 

Leveringsverplichtingen:

6.1
Levering door LYDIA BRUINS GOUDSMID vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2
Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3
Indien levering niet plaatsvindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument LYDIA BRUINS GOUDSMID in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4
Indien LYDIA BRUINS GOUDSMID niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5
LYDIA BRUINS GOUDSMID is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6
Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal LYDIA BRUINS GOUDSMID gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. LYDIA BRUINS GOUDSMID dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is LYDIA BRUINS GOUDSMID, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

 

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1
Het repareren van bepaalde gevoelige zaken als bijvoorbeeld sieraden met edelstenen, draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat een dergelijk risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van LYDIA BRUINS GOUDSMID kan komen, edelstenen in sieraden kunnen namelijk reeds (intern) beschadigd zijn voordat ze door LYDIA BRUINS GOUDSMID in ontvangst zijn genomen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant LYDIA BRUINS GOUDSMID niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak. LYDIA BRUINS GOUDSMID zal uiteraard op professionele wijze immer passende voorzorgsmaatregelen nemen bij haar reparatiewerkzaamheden om beschadiging en verlies aan eerdergenoemde gevoelige zaken te voorkomen.

7.2
Bij het in bewaring geven van een zaak zal LYDIA BRUINS GOUDSMID de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties kunnen niet voor rekening van LYDIA BRUINS GOUDSMID komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3
Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten. LYDIA BRUINS GOUDSMID is nimmer aansprakelijk voor schade of verlies aan zaken die door de consument verkeerd en incorrect gebruikt worden.

7.4
De eigendom van een door LYDIA BRUINS GOUDSMID te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan LYDIA BRUINS GOUDSMID zijn voldaan.

7.5
LYDIA BRUINS GOUDSMID zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan LYDIA BRUINS GOUDSMID alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

 

Klachten, gebreken en garantie:

8.1
De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde niet voldoet dient hij/zij dit onverwijld na de levering, doch uiterlijk 7 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan LYDIA BRUINS GOUDSMID mede te delen.

8.2
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan LYDIA BRUINS GOUDSMID te worden medegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de feitelijke overdracht, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan LYDIA BRUINS GOUDSMID te worden meegedeeld, echter zij is nimmer aansprakelijk voor schade door incorrect gebruik van zaken.

8.3
Bij overschrijding van de genoemde termijnen zal een eventuele klacht altijd in behandeling worden genomen door LYDIA BRUINS GOUDSMID waarbij per klacht de situatie beoordeeld wordt.

8.4
De consument dient LYDIA BRUINS GOUDSMID schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien LYDIA BRUINS GOUDSMID niet binnen redelijke termijn overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op LYDIA BRUINS GOUDSMID te verhalen.

8.5
LYDIA BRUINS GOUDSMID garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal, echter kan nimmer aansprakelijkheid worden gehouden voor incorrect gebruik van zaken door de consument. Zie het bepaalde in artikel 8.2.

8.6
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. bewerking en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter bewerking en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

8.7
Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LYDIA BRUINS GOUDSMID tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

 

Forumkeuze en rechtskeuze:

9.1
Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van LYDIA BRUINS GOUDSMID zich bevindt.

9.2
Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.